Shpëtuar vetëm përmes hirit
15. Maj E Diel

‘Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit’ Efesianëve 2:8 NKJV

Në një farë kuptimi ka dy djem plangprishës dhe që të dy u rritën në një kulturë fetare, që lavdëronte zbatuesit e rregullave dhe ndëshkonte shkelësit e rregullave. Vëre se si fillon kapitulli: “Pastaj të gjithë tagrambledhësit dhe mëkatarët i afroheshin për ta dëgjuar. Dhe farisenjtë dhe skribët murmuritnin duke thënë: ‘Ky i pranon mëkatarët dhe ha bashkë me ta’. Atëherë ai u tha këtë shëmbëlltyrë” (Luka 15:1-3 NKJV). Këtu Jezusi po i flet dy grupeve të ndryshëm: (1) Shkelësve të rregullave si Djali Plangprishës, i cili e di se ne jemi të shpëtuar vetëm me anë të hirit. (2) Zbatuesit e rregullave si vëllai i madh, të cilët mendojnë se ata mund ta fitojnë ose të kontribuojnë në shpëtimin duke kryer vepra të mira. Dhe kjo i bën zbatuesit e rregullave gjykues ndaj shkelësve të rregullave.

Vëllai i madh refuzoi të merrte pjesë në festën e mirëseardhjes për vëllain e tij. Përse? Dëgjo: “O Atë, ndryshe nga ai, unë të kam shërbyer dhe i kam zbatuar urdhërimet e tua. Kjo nuk është e drejtë” (Shiko Luka 15:29). Të tingëllon e njohur? Ja se  çfarë i tha atij i ati: “O bir, ti je gjithmonë me mua, dhe çdo gjë që kam është jotja” (v. 31 NKJV). Vëre fjalën “bir”. Jezusi po mësonte se ne jemi të shpëtuar me anë të “marrëdhënies”, jo “zbatimit të rregullave”. Vëllai i madh mendonte se pranimi nga ana e të atit varej nga performanca e tij. Po, ka një vend në mbretërinë e Perëndisë për performancën. Shpërblimet e tua në qiell janë bazuar tek performanca jote mbi tokë. Por shpengimi yt varet vetëm nga performanca e Krishtit: “Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra, që të mos mburret askush” (Efesianëve 2:8-9 NKJV).

Po, Perëndia do të të sfidojë, do të të ndëshkojë dhe do të të pastrojë në mënyrë që ti të ndryshosh e të bëhesh personi që Ai dëshiron që ti të jesh. Por ti je shpëtuar vetëm përmes hirit.