Ti je pajisur me dhunti prej Perëndisë (3)
23. Janar E Shtunë

‘Sepse edhe trupi nuk është një gjymtyrë e vetme, por shumë’ 1 Korintasve 12:14 NIV

 

Ti nuk mund ta përcaktosh dhuntinë tënde frymërore po aq sa nuk mund të përcaktosh ngjyrën e syve të tu. Fryma e Shenjtë na i jep dhuntitë e Tij ‘ashtu siç i pëlqen’ (v. 11 NKJV). Vëre tre gjëra:

1) Ne jemi të ndryshëm nga njëri-tjetri. ‘Sepse ashtu si trupi është një, por ka shumë gjymtyrë dhe të gjitha gjymtyrët e të njëtit trup’ (v. 12 NIV). Përse ka dhunti të ndryshme? Sepse ka nevoja të ndryshme!

2) Ne varemi nga njëri-tjetri. Duhet që çdo pjesë të bashkëveprojë me të tjerat në mënyrë që një trup i shëndetshëm të mund të funksionojë siç duhet. Pali shkruan: ‘Dhe syri nuk mund t’i thotë dorës: “Unë nuk kam nevojë për ty”; dhe po ashtu koka nuk mund t'u thotë këmbëve: “Unë nuk kam nevojë për ju”’ (v. 21 NIV). Çdo anëtar i trupit jo vetëm që nevojitet njësoj si gjithë të tjerët, por secili është njësoj i rëndësishëm. Disa prej nesh janë persona verbalë ndërsa të tjerë janë të qetë. Disa janë dinamikë dhe të tjerë të tërhequr. Disa janë udhëheqës dhe të tjerë ndjekës. Disa janë shumë të spikatur dhe të tjerë nuk bien në sy. Por që të gjithë ne jemi njësoj të domosdoshëm dhe njësoj të rëndësishëm. Nuk ka rëndësi se kush e merr meritën për sa kohë që puna bëhet dhe Perëndia merr lavdinë.

3) Ne duhet t'i kushtohemi njëri-tjetrit. ‘Por Perëndia e ndërtoi trupin... që të mos kishte përçarje në trup, por të gjitha gjymtyrët të kenë të njëjtin kujdes për njera-tjetrën. Dhe nëse vuan një gjymtyrë, të gjitha gjymtyrët vuajnë; kurse po të nderohet një gjymtyrë, të gjitha gjymtyrët gëzohen bashkë me të. Dhe ju jeni trupi i Krishti dhe gjymtyrët e tij, veç e veç’ (v. 24-27 NIV, UK).